Brain Bag Stone Mountain Georgia

Thanks to Markus Whitworth for the photo.